2013. február 13., szerda

Mind tolvaj, aki tolvajnyelvet használ?


A magyar tolvajnyelv szótára - olvastam a minap a Magyar Elektronikus Könyvtár frissen feltöltött állományában. Nocsak, ez érdekes...


És amikor a MEK-ből egy kattintással letöltöttem a pdf dokumentumot, azt hittem, unikumra - ritka (fehér) hollóra - leltem. Aztán, amikor belelapoztam, rá kellett ébrednem, hogy amolyan halvány, korai próbálkozásról van szó, megérteni azt a réteget, amelyhez oly könnyű hozzácsapódni, de végül oly nehéz a válás: a tolvajtársadalmat.

Menet közben az is kiderült, hogy a tolvajnyelvi törekvések nem csupán a tolvajokra, az alvilágra jellemző, hanem a katonai és a jassztársadalomra, a kártyásokra, a diákokra, sőt a tizenévesekre, az utca emberére is. Sőt, az is világos lett előttem, hogy a börtönszleng is külön "elit" kategória, s bár a fent felsoroltak között nagyon sok a közös elem,  a titkos nyelvek egy-egy nyelvjárásaként értelmezhetők.

Ilyen értelemben az 1924-ben összeállított és dr. Balassa József a „Magyar Nyelvőr” szerkesztője által bemutatott tolvajnyelvi gyűjtemény (a népkiadványként elképzelt  Mindent Tudok Könyvtár 16. köteteként) fényévre van ama hatalmas nyelvi anyagtól, amely az azóta eltelt közel száz esztendő alatt összegyűlt, s amelynek olyan sokrétű rendszerezéséről olvashatunk a Magyar Nyelvjárások XXXII. kötetében Kis Tamás tollából (A magyar szlengszótárak).

Azóta is töprenghet az ember, hogy micsoda hatalmas, nyilvános, ugyanakkor titkos és mindenek előtt titokzatos építmény minden egyes nyelv, hogy képes a mindent és egymást megértés oltárán az elkülönüléshez egy olyan rafinált eszközt teremteni, mely a mindenkor üldözött bűnhöz, bűnözéshez hasonlóan mindegyre újrateremti és már-már tökélyre fejleszti magát.

A legérdekesebb tanulság a nyelvi rétegeződésből éppen az, hogy míg a rétegnyelvek (pl. a szakmai zsargonok) a szakmai tevékenység természetéből adódóan különböznek, ütnek el egymástól, használnak egy-egy szót/fordulatot más értelemben, addig a titkos nyelvek - az argó - tudatosan akar rejtőzve maradni, úgy közölni információt, hogy az a nagyközönségben ártalmatlan, legtöbbször értelmetlen, gügye benyomást keltsen, a beavatottaknak viszont pontosan közvetítse a lényeges, titkolni való információkat. 

"A titkosnyelv, az argót is csoportnyelv vagy különnyelv - írja dr. Balassa József -, de lényeges jellemvonása, hogy akik használják, azzal a célzattal változtatták meg az általánosan használt köznyelv szavait, kifejezéseit, hogy a be nem avatott ne értse meg, amit mondanak. Tehát a beavatottak szándékos és tudatos védelme a titkosnyelv legjellemzőbb vonása...

Igen ártatlan oka is lehet a titkosnyelv kialakulásának. Egyes kisebb csoportok, baráti társaságok, családi körök, szerelmes párok körében is kifejlődik gyakran valamiféle, az igaz, hogy rövidéletű titkosnyelv. Ezeknél fontosabb és érdekesebb titkosnyelv a diáknyelv, hisz ez nagyobb körre terjed s története is van, mert az egymást követő nemzedékek során él tovább. Különösen ott fejlődik erősebben s válik igazi titkosnyelvvé a diáknyelv, ahol a diákok nagyobb tömegekben élnek együtt."

A szerző a legerőteljesebb, legmeghatározóbb titkosnyelvnek a hivatásszerűen bűnözők, börtönlakók szlengjét tartja, ezért is foglalkozik vele elsősorban. A hézagpótló, úttörő munkával azért is érdemes megismerkedni, mert közelebb visz a nyelvi ismeretek teljességéhez.

Igazi nyelvtörténeti csemege az 1924-es tolvajnyelvi szótárból az a XVIII. sz. végéről származó dokumentum, amely egy kéziratos kötetben élte túl a századokat, s amely 74 szót és jelentésüket foglalja magába:

Anno 1782 az Hajdú Városokban meg fogattatott bizonyos sereg vásári tolvajok között, a lopás mesterségének könnyebb űzése végett gyakoroltatni szokott némely szóknak le írása.

A vásári Tolvajoknak költött szavai /Azoknak magyarázattya

*Fejes                                                Tiszt úr
Kútya                                                 Hajdú
Tisztartó                                             Második főzsivány
Rikkantó                                             Katsa
Sógor                                                 Német
Szűrhordó                                           Kondás
Pagyi                                                 Arany
Nagy víz                                            Sokaság a vásárban
'Sivány                                              Tolvaj
*Perge                                               Kotsi vagy szekér
*Leves                                              Ezüst pénz
Komnyik                                           Orgazda
Rút ember                                          Hóhér
Kanafória                                           Akasztófa
*Megruházni                                      Verni v. csapni
*Rúhi                                                Csapás
Hontírozd                                          Tagadd
*Ne haduválj                                      Kine kiáltsd
* Kígyó                                            Tüsző
Paríbó                                              Mente
*Gyertyázz                                       Vigyázz
Fel tévő                                             Kalap
Fel rántó                                           Csizma
Lábra való                                         Nadrág
*Rajzolni                                           Lopni
Szőrös                                             Bunda
Koporsó                                           Láda
Piarista                                            Pulyka
Bánya                                              Lúd
Kaparó                                            Tyúk
Minden napi                                     Kenyér
Kúr                                                 Zseb
Kúrozni                                           Zsebből lopni
Ördög                                              Lakat
Fasík                                               Téj
*Lobogó                                          Keszkenő
*Topánka                                         Bor, Pályinka
Topánkosodni                                  Részegeskedni
Füstölő                                            Pipa
*Púczíka                                         Rúha
Jordán                                            Zsidó
*Czaffka                                         K ... a
Balék                                              Az úra vagy férje
Koszakolni                                       Öszve szorétani a vásárt
Nyalazi                                           Legjobb új zsivány
Szuszogó                                        Disznó
*Kuxi (olv. kuksi)                           Vásár
Czoff                                             Egy forintos
Vágvány                                         Bitsak v. pénnacillus
Czaltovaj                                         Fizes
Csátsogó                                         Kútya
Paráz                                              Erszény nélkül pénz a zsebbe
Kapkodás                                        Kankó (Szűr)
Pozdorja                                         Gyólts vászon
Csengettyű                                       Zsebbe való óra
Posterium                                       Tömlöc
Kosznya                                         Szoknya
*Füles                                             Ló
Búga                                               Ökör
Letergeng                                        Köpenyeg
Szlepritska                                        Katona
Olvasó                                            Bilints
Delivator                                         Bitskás Tolvaj
Kajzer                                             Zsiványok kis Bírája
Nyalazi nyelv                                  Zsiványos nyelv
Profitorium                                    Vármegye kenyere
Puffra innya                                    Hitelbe innya
Singula                                           K ... a
*Pledi                                           Szalagy
*Meg kaptúvátak                            Meg fognak
* Gyertya ég                                  Vigyáznak
Sógor fel rántó                               Stibli
Sógor Lábravaló                              Plundra
Sógor kapkodás                              Kaput

Ezek közül 18 a tolvajok mai nyelvében is megvan vagy teljesen egyező, vagy kissé változott
jelentéssel; ezeket csillaggal jelöltük meg. 

A teljes szótár olvasható/letölthető innen: http://mek.oszk.hu/11200/11297

A tolvajvilág jelbeszéde
(1912)


A mily mértékben terjed a kultura, ugyanolyan arányban fejlődik – sajnos – az a társadalom is, a melynek tagjai a jog- és erkölcsi rend ellenségeiből kerülnek ki. Értjük ez alatt a gazemberek társadalmát.

A mennyire nehéznek mondják szinte közmondásszerüleg azt, hogy valaki a becsület utján megmaradjon, épp oly könnyen juthat be bárki abba a társadalomba, a hol oltárt emelnek a gonoszságnak és a hol az emberi ravaszságnak, találékonyságnak ezer meg ezer esetével találkozunk.

Lopni, csalni, másoknak a vagyonából élni, természetesnek találva azt, hogy az enyém és tied fogalmai állandóan hadilábon álljanak – körülbelül ezek azok a jelszavak, a mely körül egy egész társadalom csoportosul, olyan társadalom, a melynek tagjai olyanokból verbuválódnak, a kik bünös terheltség alapján, tehát velük született gonosz hajlamból válnak rosszakká, vagy pedig olyanokból kerülnek ki, a kik a nagy emberi társadalom letöröttjei, a kik szándékolatlanul, vagy kényszerből szorulnak ki a becsületes emberek csoportjából. Ezek azután szervezkednek, családokba verődnek, a hol egészen sajátos élet fejlődik, a melynek távolról sem a becsületes munka, a fáradságos dolog, az önmegtagadás a mozgató rugója.

A gonoszak társadalmába ekképp valóságos iskola, hagyományos szokás fejlődik ki, a melynek eredete visszanyulik régmult évszázadokra, de lépést tart a kultúra haladásával, vagyis: a mit a nagy emberi társadalom a haladás vivmányaiból a becsületes magán- és a magasabb közérdek hasznára értékesít, azt a gonoszságaik sikeresebbé tételére használják fel.

Vajjon kit ne háborítottak volna fel a párisi apacsok hihetetlen gonoszságai, a mikor a legmodernebb eszközökkel dolgozva, intéztek véres támadást a chantilly-i bank ellen? Automobil, ismétlő fegyver, a legmodernebb revolver, robogó vasut stb. mindezek kész eszközökké váltak a gonosz cselekedetek véghezvitelében.

Hogy mennyire külön társadalommá szerveződnek a gonoszak, arra érdekes példát szolgáltat az általánosságban ugynevezett „tolvajvilág”, a melynek titkos jelbeszédéről sokat hallunk, olvasunk és a melyről néhány érdekes felvételt mutatunk be olvasóinknak. A tolvajvilágban minden véletlennek látszó, de tulajdonképp szándékolt mozdulatnak megvan a maga jelentősége.

Avatatlan embernek ezek a mozdulatok természetesnek látszanak, fel sem tünnek, míg ellenben a tolvajvilág felkentjei ugy olvasnak ezekben a mozdulatokban, mint más a nyitott könyvben. Jelentősége van annak, ha a szemlére kiindult tolvaj valamely nyilvános helyen leülve, jobb kezével a saját jobb fülét megérinti.

Jelentősége van annak, hogy az illető a czigarettáját a jobb kezében tartja, vagy átteszi a balba, ha egyik-másik ujját behajtja, meggörbíti vagy babrál a mellénye gombjaival, forgatja az óralánczát. Szóval: nincs az a nem feltünő mozdulat, helyzet, a tolvajvilág ne tudna a maga hasznára fordítani, hogy megkönnyítse az idegen vagyon eltulajdonítását.

Titkos jelbeszédek által figyelmezteti egyik tolvaj a másik kollégáját, hogy ahhoz a szemben ülő urhoz ne közeledjék, mert annak sasszemei vannak, gyanut fog minden mozdulatra. Titkos jelbeszéddel adja tudtul, hogy ez, vagy az, a kit áldozatul szemelt ki valamelyik tolvaj, nem éri meg a fáradságot, mert nem hord magánál egy-két koronánál többet, a láncza nem arany és maga is csak hitelből él.

Ugyancsak észrevétlenül figyelmezteti a tolvaj társát arra, hogy amott egy titkos rendőr közeledik, hogy erre, vagy arra most távozott egy alkalmas ember, a kinél lehet valamit „keresni”, de fődolog a gyors munka, mert különben csütörtököt mondhat a vállalkozás.

Arról, hogy a tolvajok egyes házakat titkos jelekkel látnak el, a melyek figyelmeztetik az arra vetődő tolvajokat, hogy ki lakik ott és érdemes-e ott „dolgozni”, már közöltünk számos érdekes képet és czikket. Ennek az ismertetésnek keretében a tolvajvilág kétségtelenül érdekes jelbeszédeiről közöltünk egyet-mást.

A legérdekesebb a dologban az, hogy ezeknek a jelbeszédeknek titkos nyitjára csak ugy lehetett rájönni, hogy titkosrendőrök álruhában befurakodtak a tolvajvilágba, ott egy ideig ugy szerepeltek, mint teljesen megbizható „avatottak”, a kik segíteni látszottak a tolvajoknak némely vállalkozásban. E közben bizalmat keltettek és kilesték, hogy miképp érintkeznek egymással a tolvajok, minő titkos jeleket használnak a tolvaj urak, a mikor egymást figyelmeztetni akarják.


(Forrás: huszadikszazad.hu)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése