2016. augusztus 10., szerda

Nemere István: Egy trónörökös menekülése (4)

Leopold főherceg, segédtisztjeivel
Leopold főherceg, IV. Ferdinánd toszkánai herceg fia, aki 1902-ben otthagyta a Hofburgot („az aranyrácsos börtönt”, mint maga emlegette) és Wölfling néven egyszerű polgárként Svájcban telepedett le – az Esemény előtt pár hónappal találkozott Rudolffal. Könyvének „Még egy fogoly a Hofburgban" című fejezetében le is írta részletesen, miről beszélgettek akkor. Leopold (Lipót) szóba hozta, (hogy hamarosan hosszabb tengeri útra indul. „Szerencsés vagy, irigyellek!" – mondta erre Rudolf elgondolkozva. Leopold ekkor azt javasolta, Rudolf kísérje el útjára. De a trónörökös szomorúan rázta fejét, kijelentette: erre most egyelőre nem kerülhet sor, „még nem szabadulhatok”, |mondta, majd hozzátette: „De egy napon ledobom majd | bilincseimet. Egy napon... lehet, ez már rövidesen bekövetkezik.” Nos, talán éppen ledobta a bilincseit? Már január 30-a reggel van, Rudolf egy ürüggyel eltávolítja a közelből inasát, majd... állítólag főbelövi magát. De a lövést senki sem hallja. A hálószobának különben volt titkos kijárata is. Mire elérkezik a reggeli ideje és az inas jön a teával – a belülről bezárt ajtót több úr jelenlétében feltörik – ott hever a két holttest. „Rudolf" és Mary Vetsera. Rudolf – miután odahozta a titkos kijáraton át a hasonmása holttestét – már messze jár. Mayerling erdők között fekszik és mint tudjuk, közel Bécshez, Badenhez; sok út vezet oda, és onnan el. És Rudolf valaki, vagy valakik társaságában már messze jár a vadászkastélytól. Álruhát ölt – nem szokatlan ez neki, diákkorában is így járt-kelt Bécs külvárosaiban, így mulatott félhomályos kocsmákban, beszélgetett egyszerű emberekkel. És ne feledjük: gondos apja megtaníttatta a Monarchia főbb nyelveire. Pénze is van (tudjuk, volt!), nem elveszett ember. Nem jön zavarba, bárkit is kelljen alakítania. Jól ismeri a Monarchia tájait és lakóit, ha kell csehül, magyarul, lengyelül, olaszul szólal meg, sokfelé utazott már, a szó minden értelmében otthonos ebben a nagy országban. Mégis kifelé igyekszik belőle, ezt parancsolja a logika. Órák alatt eljuthat Triesztbe vagy Fiuméba, ezek a Monarchia nyitott ajtói, és ő bármikor átlépheti a küszöböt. Fiume vagy Trieszt azért is valószínű célja lehetett, hisz János Szalvátor elsősorban tengerészkörökben ismerős, megkönnyíthette neki a távozást tengeri úton. Bécs még pletykáktól hangos, senki sem tudja biztosan, mi történt, az Eseménnyel kapcsolatban nincs még hivatalos állásfoglalás – de Rudolf Ferenc Károly József főherceg talán már el is hagyta a Birodalmat. Ismeretlen irányba távozott. A beavatottak sem tudják, hová ment.
Mert a beavatottak száma sem csekély. Az arisztokrata urak: Hoyos, Coburg, a fiákeres Bratfisch, az inas Loschek, néhány udvari méltóság: Bombelles, Hohenlohe, az orvos Widerhofer, Zwerger, a mayerlingi kastély gondnoka, no és természetesen Taaffe miniszterelnök, Ferenc József egykori iskolatársa és barátja, és talán mások is. Aligha avatják be Erzsébet császárnét; az extravagáns viselkedésű asszony potenciális veszélyt jelenthetett volna a jövőben, talán akaratlanul is leleplezhette volna az ügyet. (Nem tudni mellesleg, miért tartották a kor egyik legszebb asszonyának —a fennmaradt fotográfiákról mai ízlés szerint egy teljesen átlagos külsejű nő néz ránk).
Január 30-a van, Rudolf számára új élet kezdődött. Újjászületett? ...Megindul a beavatottak által mozgatott és irányított gépezet. A halottat késő délután – valójában este, sőt a 31-ére virradó éjjelen szállítják el Bécsbe. Valójában csak a tömegjelenetek elkerülése végett, ahogyan indokolták? Aligha. Ezt a halottat jobb, ha nem látja még senki a kívülállók közül, ezt még elő kell készíteni ahhoz, hogy Rudolf legyen belőle. Widerhofer doktor két boncolási jegyzőkönyvet készít. Leopold (Lipót) főherceg, kit már említettünk, az igazit nem látta, de családi kapcsolatai révén tudta, mi áll benne. A lényeg az, hogy bal oldalon hatolt be a golyó a koponyába, márpedig a főherceg nem volt balkezes, soha nem lőtt bal kézzel, ergo: felmerül az idegenkezűség gyanúja.
Még egy könyv a trónörökösről
Ha hipotézisünk helyes, az a tetem nem Rudolf volt, de Illetékesek a helyzet magaslatára emelkedtek. Ferenc József habozás nélkül körtáviratban értesítette az európai uralkodóházakat fia haláláról. Aztán elfogadták az öngyilkosságverziót, de ekkor a pápától kellett külön engedélyt kérni, hogy mégis egyházi temetést kaphasson. Ferenc József ekkor elküldi híres kétezer szavas táviratát a pápának, amelynek szövege a kutatók legnagyobb sajnálatára ma is valószínűleg a vatikáni titkos levéltár mélyén pihen, pedig alighanem megmagyarázná az egész Eseményt. A Vatikán tehát magától a császártól értesült valamiről, ami alapjaiban ellentétes a bécsi hivatalos verzióval és így lehetővé teszi az egyházi temetést. Ez csak két dolog lehetett.
1) Vagy az, hogy Rudolfot meggyilkolták, de államérdekből ennek nem szabad kiderülnie (pl. a poroszok keze lehet a dologban!), vagy
2) az eltemetendő halott valójában nem is Rudolf, és persze nem öngyilkosság áldozata, hanem egy meggyilkolt hasonmása, így az egyházi szertartásnak ezért nincs akadálya.
Lehet, hogy Ferenc József az első változatot közölte a Pápával, miközben a második volt az igazi? Egy hithű katolikus hazudhat-e a pápájának? Lehet, a császár végszükség esetén ezt is megengedheti magának. Hisz tudjuk, ő volt az államérdek egyes számú foglya, ki önmagát ítélte ilyen sorsra. Elhihető tehát, hogy megtette ezt is.
De persze ez sem ment könnyen. A pápa bizalmi embere, Mariano Rampolla vatikáni államtitkár, ismervén a 2000 szavas táviratot, mindent megtett, hogy a pápa ne engedélyezze az egyházi temetést. Vajon az „öngyilkosság" miatt – vagy nem akarta, hogy az Egyház ilyen gigantikus csalásban vegyen részt? Rampolla talán attól tartott – hisz remek diplomata és előrelátó politikus volt –, hogy egyszer fény derül a misztifikációra, és akkor az Egyház is kellemetlen helyzetbe kerülhet. (Vajon miért tartja titokban a Vatikán még ma is Ferenc József táviratának-magyarázkodásának szövegét?) Rampolla tudta: akit temetnek, az nem Rudolf. De pápája hallgatást és engedelmességet parancsolt. Ám 14 évvel később Rampollát éppen Ferenc József vétója miatt nem választhatták meg pápának. A Hofburg ura értesült hát Rampolla ellenakciójáról és jóelőre felkészült, hogy megakadályozza a.főpapot Szent Péter trónjának elfoglalásában. Attól tartott – talán joggal –: ha Rampolla pápa lesz és mint ilyen, teljhatalmat nyer a Vatikánban, nyilvánosságra hozza a Rudolf-ügy részleteit... Sikerült ezt megakadályoznia. Kérdés: Rampolla nem hagyott-e hátra olyan írásos anyagokat, amelyek eloszlatnák kétségeinket a Rudolf-ügyben? Ha igen, sajnos azok is nyilván a vatikáni irattárban pihennek.
Szóval folynak a temetés előkészületei. Mary Vetserától megszabadultak már a titkosrendőrség segítségével. A Monarchia sajtóján keresztül kihirdették, hogy Rudolf főherceg boncolási jegyzőkönyvét nem teszik közzé, hanem azt a császári archívumban helyezik el. (Sohasem került elő.) Éppen ellenkezőleg jártak el, mint az szokás volt, hiszen éppen ismert személyek halála után az orvosi véleményeket, jegyzőkönyveket közölni szokták. Ezúttal eltértek a szokástól, ezzel is szaporítva a gyanúsítgatásokat... és növelve a homályt. A beavatottak tevékenységét megkönnyítették a Hofburgban uralkodó szokások: mindenkit rá lehetett venni a titoktartásra, voltak erre kipróbált módszerek. A Rudolf-ügyben érintetteket például a bécsi rendőrség – tudjuk – külön erre a célra kiképzett provokátorok által „kipróbálta", és e próbákat azok kiállták. Majd tudatták velük, hogy a „próbálkozók" titkosrendőrök voltak, és finoman értésükre adták, hogy ilyen „próbákra" még számíthatnak majd az évek során. Ezek után az illetők nyilván hallgattak akkor is, ha nem provokátorok környékezték meg őket, hisz soha nem tudhatták, kivel állnak szemben. Ettől függetlenül hónapokon belül hullani kezdtek, mint a legyek; a legbiztosabb módszernek mégis a halottak végleges, megmásíthatatlan hallgatása látszott.
Rudolf temetése (Vasárnapi Újság)
A temetésre február 6-án került sor. Már készen volt a viaszfej; mint azt korabeli fényképeken látjuk, ennek koponya-részét kötéssel látták el, hogy ezzel is alátámasszák a főbelövés-verziót. Technikailag már akkor sem jelentett problémát egy műfejet illeszteni egy hulla törzséhez. Az arcvonások tetszőlegesek lehettek, a hasonlóság csak a viaszfejet elkészítő művész tehetségétől függött. Megkönnyítette a dolgukat, hogy a bajusszal nem lehetett baj; Rudolf akkoriban szinte havonta változtatta bajsza formáját, hol le, hol felkunkorodott, hol így, hol úgy borotválta. Beavatottak abban is biztosak lehettek, hogy a közszemlére kitett nagy halotthoz senki sem fog közelíteni, csak ők (e célból eléggé megközelíthetetlen katafalkot építettek) – a halottat még a családtagok is csak tisztes távolból szemlélték. A gyertyák lobogó fénye, árnyjátéka teljessé tette a misztifikációt, biztonságossá az akciót.
Február 6-án óriási tömegjelenetek között zajlott le a temetés. Ezen – hogy a látszatot megőrizzék – az egész kiterjedt uralkodócsaládnak részt kellett (volna!) vennie. Ám itt egy meglepő tényről értesülünk! Sok korabeli forrás arról tudósít bennünket, hogy a közhiedelemmel ellentétben, a temetésen nem vett részt Erzsébet királyné, sem Rudolf felesége, Stefánia, sem Rudolf lánya, a kis Erzsébet! Ez már aligha véletlen...
Ferenc Józsefnek persze nem volt más választása, végig kellett játszania a komédiát. Egy vadidegen halott és viaszfej előtt tisztelgett. Egész idő alatt kőkemény nyugalmat mutatott. Ám egyszer csak – mintha némi késéssel jutott volna eszébe, mi a szerepe – egy percre hirtelen sírva fakadt, a koporsóra vetette magát, egyszóval túlzásba vitte a dolgot, akár egy rossz színész – majd váratlanul ismét teljesen nyugodt lett.
Az uralkodópár három nappal később elutazott, hogy „Erzsébetet kiragadják mérhetetlen fájdalmából". Ferenc József pedig haladéktalanul utasítást adott, hogy Mayerling-ben bontsák le a kastélynak azt a szárnyát, és „kegyeletből" építsenek a helyére kápolnát. Erre nyilván azért került sor, hogy a helyszínt soha többé ne lehessen rekonstruálni.
Nem érdektelen továbbá megemlíteni azt sem: Ferenc József és Schratt Katalin (az ex-színésznő a császár késői szimpátiája volt özvegysége sok évtizedén át) levelezéséből csak a császárnak egyetlen levele hiányzik – éppen az, amelyben fia, Rudolf haláláról írt az asszonynak.
Szintén elméletünk melletti érvként szólhat az a már említett két tény is, hogy
1) János Szalvátor szokatlan módon szakított a Habsburg-családdal és a Birodalommal, majd gyakorlatilag nyomtalanul eltűnt.
2) De még különösebb egy másik dolog: a Habsburgok miért estek pánikba, amikor azt hallották, hogy „Johann Orth" anyja temetésére esetleg Bécsbe jön? Szörnyen rettegtek tőle, pedig ő akkor már csupán egy „senki”, egy polgár, egy rang és befolyás nélküli szürke ember, már nem is Habsburg! Félelmükben még rendőri körözést is kiadtak ellene! Miért? Csak egyetlen logikus magyarázattal szolgálhatunk: Johann Orthnak valamilyen információ volt a birtokában. Olyan dologról volt tudomása, amivel bármikor erős csapást mérhetett az uralkodóházra. Talán Rudolf halálának vagy metamorfózisának körülményeiről? Nem lehet véletlen, hogy Orth igyekezett nyomtalanul eltűnni. Dehogy jött ő Bécsbe – ha felbukkant valahol (amennyiben az erről szóló hírek igazak voltak) –, hát ez az Európától távolabbi kontinenseken történt. Akkoriban évtizedeken át suttogták a Monarchiában, hogy Bécsből bérgyilkosokat küldtek utána, azok veszejtették el.
Természetesen sokat segítene, ha a bécsi Kapucinusok kriptájában lévő koporsót felnyitnák. Mindjárt kiderülne, egyáltalán ember maradványai vannak-e benne, vagy csak egy báb – vagy emberi törzs, de viaszfejjel? És ha ember – milyen lőtt(?) sebek nyomait találnák a csontokon? Vagy egyáltalán nem tűzfegyverrel gyilkolták meg?
Azt kell hinnünk, egyeseknek még ma is érdekükben állhat: a rejtély maradjon rejtély. Mivel ezen a téren a jog nem ismer elévülést, Rudolf egy törvénytelen gyermekének leszármazottja 1978-ban bírósági keresetet nyújtott be. Azt kérte, állapítsák meg, Rudolf főherceg 1889-ben csakugyan gyilkosság áldozata lett-e, és ha igen, utólag nyomozzák ki a gyilkos személyét. Az érdekes posztumusz perben – legjobb tudomásunk szerint – ítélet még nem született és kétséges, hogy valaha is születik-e. (...)
A Révai lexikon még évtizedekkel később is ezt írta Rudolfról: „1889. január 30-án eddig ki nem derített módon erőszakos halállal múlt ki egy szűkebb baráti kör társaságában a mayerlingi vadászkastélyban.”
E kis hipotézis(?)-közjáték után ismét lássuk a tényeket! Időben kicsi, térben annál nagyobb ugrást kell megtennünk. Irány: Törökország.


(Folytatjuk)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése