2012. április 18., szerda

Dékány András: S.O.S. Titanic (5)


4. AZ ÓCEÁNON

Kíváncsiak a kikötőben, indulás előtt
Hajnal volt, április 11-e.
Sűrű pára feküdt az óceánra. Keleten már felkelt a nap, de nem látszott, elfedte a ködfüggöny. De akik ismerték a tenger szokásait, tudták, reggelre, vagy legkésőbb kora délelőttre ragyogó időben lesz részük azoknak,akik erre hajóznak.
Fél órával ezelőtt jelezte a Híd csengője a hajnali négy órát, az éjfél utáni első szolgálati váltás idejét.
Csend, némaság volt a fedélzeteken, aludt a hajó. Indulás után így szokott ez már lenni. Mindenki elfáradt az indulás, a készülődés izgalmaitól, még azok is, akiknek nem okozott különösebb gondot sem az indulás, sem a készülődés.
Eltompítva égtek a fedélzetsorok lámpái, a kabinfolyosók világítóburái. Néhol egy-egy kabin ablakán is kiszűrődött a lámpafény. De üresek voltak az éttermek, a szalonok, egyedül a bárban iszogatott néhány férfi és női utas. Köztük a két világbajnok, akik úgy lehet, elhatározták, hogy állandó italozás közben érik majd el az Újhaza partjait.
A navigációs kabinban a fáradhatatlan és pihenést nem ismerő Lightholler második tiszt írta be éppen a hajó pozícióját.
Északi szélesség 50. foka, nyugati hosszúság (Greenwichtől nyugatra) 15. foka, 12. perce.
A Titanic tehát pompás iramban haladt Amerika felé és távolodott az európai partoktól.
Lightholler kapitány lejjebb tolta a térképlámpát, ami mindenfelé mozgatható irányú karon függött, és a térképre is bejegyezte a hajó helyzetét.
Már éppen arra gondolt, hogy a hajónapló ellenőrzésére bekéreti a Hídról a szolgálattevő kapitányt, Murdock első tisztet, amikor nyílt az oldalsó kabinajtó, és belépett a navigációs helyiségbe Smith commodore.
Lightholler tisztelgett, Smith közömbösen biccentett.
− Nos?
− É 50, Ny 15, 12 − jelentette a navigációs tiszt.
A commodore megelégedetten elmosolyodott. Még a kezét is összedörzsölte. Fáradt, bágyadt szemében gyerekes derű csillogott.
− Kitűnő − dörmögte −, kitűnő! Ha így haladunk, akkor… nos, Mr. Lightholler, akkor győzünk!
A magas, szikár tengerésztiszt a felettesnek kijáró előzékenységgel biccentett.
− Igen, Sir, akkor sikerül! Bár… Smith, arcáról eltűnt a mosoly.
− Mit akar mondani? Mit? Talán kételkedik az eredményben?!
Lightholler, mint aki nem óhajt vitába bocsátkozni, elhárító mozdulatot tett.
– Nem, uram, semmi okom kételkedni. Minden azon múlik…
Nem folytatta tovább.
Újból nyílt a kabinajtó, de most a Híd felőli ajtaja, és Murdock lépett be rajta. Bőrkabátjának felhajtott szőrmegallérja azt bizonyította, hogy az, aki a nyitott könyöklőnél kénytelen órák hosszat állni, nem érezheti magát éppen melegen.
A navigációs tiszt már nyújtotta a hajónaplót a másodkapitánynak, amikor Smith commodore az érkező felé fordult.
− Úgy látom, Mr. Lighthollernek különvéleménye van azzal kapcsolatban, hogy célunk a Kék Szalag elhódítása. És önnek, Mr. Murdock, ha szabad kérdeznem, mi a vélemenye? Mert eddig mi erről nem beszéltünk.
Murdock meglazította a bőrköpenyt, lehajtotta a prémet. Sapkáját levette, megtörülgette belsejében a bőrszegélyt. Nyugodtan tekintett felettese szemébe.
− Ha kérdi, uram, megmondom. Eddig még senki nem kérdezte. Így igen örülök, hogy módot ad erre.
− Tessék, természetesen! Gondolhatja, érdekel a tisztjeim álláspontja.
Murdock rátette kezét a térképasztalra.
− Az én felfogásom az, hogy kár az ilyesmit erőltetni. Csönd támadt. Smith dermedten bámult helyettesére.
Smith kapitány a fedélzeten
Lightholler némán tekintett feletteseire. Smith kifakadt:
− Az urak talán Cunardék zsoldjában állnak?! Mert ebben az esetben csak ezt mondhatom! Válasza, Mr.Murdock, mélységesen megdöbbent! De az ön tétovázása is, Mr. Lightholler! Mindezt nem vártam egyiküktől sem.
Lightholler ingerülten megjegyezte:
− Bocsánat, Sir, az én kötelességem a navigáció. A többi nem tartozik rám. Így nincsen okom tétovázni sem.
Murdock − aki nem is figyelt tiszttársa szavaira, de annál inkább Smith megjegyzésére − hidegen nézett a parancsnok szemébe.
– Kérem, Sir, gondolja meg, mit mond! Ön mindkettőnket meggyanúsított. Nem vagyok Cunardék zsoldjában, feltételezem, hogy Mr. Lightholler sincs. Gyanúsítását visszautasítom. Ahhoz pedig jogom van, ha feltette a kérdést, hogy mint régi tengerész megmondjam, mit gondoljak egy olyan kalandról, mint a Kék Szalag elhódítása.
Gyorsan, pattogva beszélt. A komor arc egy fokkal még komorabbá vált.
− És ha szabad kérdeznem, mire alapozza gyerekes kijelentését? − mosolyodott el gúnyosan Smith commodore. - Mire, kapitány?
Murdock megvonta a vállát.
− Természetesen ezt is megmondom − ezzel a térkép fölé hajolt. − Amikor megláttam a berajzolt útvonalat, meghökkentem. Itt van Southampton, itt Cap Race Új-Fundlanden. Az irány nyílegyenes.
Gúnyosan csengett Smith parancsnok hangja.
− Nyílegyenes, mert hiba lenne a megszokott útirányt követni. Egy ilyen hajóval!
Murdock folytatta:
− Igen ám, de itt Új-Fundland körül, egészen Új-Skócia közepéig, állandó ilyenkor a jégveszély! Az úszó jég birodalmának nevezik ezt a helyet, Sir! Ismerem, sokat hajóztam arra.
Smith megvetően szólt:
− Bálnavadászhajókon! Ez, kapitány, utasszállító, ha eddig nem vette észre. A világ legkitűnőbben megépített utasszállítója !
Murdock hátralépett. Felcsatolta a prémgallért.
− Kár vitatkoznunk, Sir! De közlöm önnel: a jég nem nézi, hogy bálnavadászhajó vagy a világ legjobban megépített hajója kerül eléje! Ez az egyik. A másik: ismerem a Titanic gépeit, igen kitűnő gépek, de nem érhetik el a Cunarderek teljesítményét. Az ő rakmerülésük harminckilencezer tonna, a miénk hatvanezer! Ők huszonöt tengeri mérfölddel haladnak, mi huszonhárommal!
Smith parancsnok hangja élesen, ridegen csengett.
− Elég volt, kapitány! Mindezt én legalább olyan jól tudom, mint ön, ha nem jobban, Éppen ezért rövidítettük le az útvonalat, ha még eddig nem jött rá erre!
− Neki a jégzónának?
− Igen, neki a jégzónának!
− Kétezer-kétszázhét emberrel a fedélzeten?!
− Természetesen, mivel arra nincs módunk, hogy eggyel csökkentsük a létszámot! Ez az egy ön lenne, Mr. Murdock, ha fél!
A két tengerész mereven bámulta egymást.
Mind a ketten hevesen dobogó szívvel, lélegzetüket visszatartva néztek egymással farkasszemet. A hosszú Lightholler kínosan feszengve állt közöttük. Micsoda szégyen lesz, úristen, gondolta, haverekedésre kerül a sor! Nem hallatszott más, mint a kormányszerkezet megszokott csikorgása, a hajnali csendben a gépházból idáig feltörő tompa zakatolás, a Hídról áthangzó léptek koppanása, egy-egy jelzőcsengő berregése, a kormányosok fojtott beszélgetése. És ha nem jön közbe valami,talán másként fordul a történet a navigációs kabinban. De közbejött, méghozzá Harold Bride távírászszemélyében. Bride megjelent az üvegezett ajtó mögött, kezét rátette a forgókilincsre, átlépte a hullámvédős magas küszöböt, és belépett.
Tisztelgett, és mivel az ő számára is meglepő csönd fogadta, a commodore felé fordult és jelentette:
− A Carpathia parancsnokától, Rostron kapitánytól, Sir! És már nyújtotta is a távírólapot.
Ugyanakkor az egyik szolgálatos hadnagy feje bukkant fel az ajtókeretben.
− Captain Murdock, kéretik a Hídra!
Murdock tisztelgés nélkül megfordult, kiment. Lightholler ráhajolt a térképre, azon bíbelődött. Smith parancsnok a lámpás közelébe tartotta a távírólapot, hogy jobban lássa az indigótól elmosódott betűket. Szája széle még most is rángatódzott.
Utasok nézelődnek a Titanic fedélzetén
Ezalatt Bride megállapíthatta: a parancsnok és az első tiszt között megint történt valami. Régi tengerészmondás: ha a Híd urai nem értik meg egymást, abból csak a hajó károsodhat!… És futótűzként terjedt el a hajón: Smith commodore és Murdock kapitány bizony nem egy nótára táncol.
Bride felkapta a fejét merengéséből. Lightholler is ugyanígy tett.
Smith parancsnok dühös mozdulattal összetépte a Carpathia parancsnokától küldött távíróüzenetet.
− Hallatlan! − kiáltotta Smith. − Hallatlan! Nekem Rostron ne adjon utasításokat! Gyalázat! És maga ezt felvette?
Bride levegő után kapkodott. Felvette? Természetesen! Ez a kötelessége!
− Már bocsásson meg, Sir… − dadogta.
− Persze, persze − lihegte Smith, és Lighthollerre nézett. − Felháborító! Rostron azt tanácsolja, hogy változtassuk meg a hajó irányát, térjünk le délebbre, mert szerinte Új-Fundlandnél jéggel találkozunk. És ezt a tanácsot egy Cunarder adja! De én nem ugrok be nekik, nem és nem!
Dühösen felkapta a sapkáját, és kirobogott a helyiségből. A távírász és a navigációs tiszt dermedten bámult utána. Majd Bride előzékenyen összeszedte a papírdarabokat, s bedobta a gyűjtőkosárba.
Odakünn opálos világosságban ringott az óceán.
Az óriás hajó a lehető legnagyobb sebességgel haladt nyugat felé.
Reggel volt, és egyre több utas bukkant fel a fedélzeteken.
Most bárki felteheti a kérdést − ismerve a Hajókon uralkodó rendtartást és fegyelmet −, volt-e annak valamiféle következménye, hogy a parancsnok és helyettese között ennyire kiéleződött a helyzet
Láthatólag semmi.
Smith commodore továbbra is megmaradt szokott kimért, pattogó modora mellett. Beosztottjai közül két emberrel tett kivételt: Mr. Bruce kapitánnyal, a harmadik tiszttel, s Harry Lund hadnaggyal, a hetedik tiszttel. Bruce kapitánynyal eddig még nem találkoztunk. Holott a Hídon mindig jelen volt, amikor a commodore is ott tartózkodott. Árnyékként követte parancsnokát. A háttérben állt, intésre várva.
Ő volt a parancsnok jobb keze. Alacsony, vékony emberke volt, látszólag jelentéktelen valaki. Lund hadnagy a fiatal évjáratúak közé tartozott, kisportolt alakjával, pompásan szabott egyenruhájával mindenütt feltűnt, ahol csak megjelent. Simulékonyságával, előzékenységével hamar megszerezte Smith commodore kegyét.
Bruce és Lund jelentette a commodore törzskarát.
Rajtuk kívül még az ötödik tiszt, Harold Lowe másodkapitány volt az, akit kedvelt Smith commodore. Lowe-t szolgálatkész, jól képzett tisztnek ismerték. A Hídon végzett munkája mellett −adott esetben az első tisztet helyettesítette − a mentőcsónakok felügyelete és általában a mentőszolgálat irányítása tartozott a hatáskörébe.
A jelek azt mutatták, hogy Harold Lowe legalább olyan hű híve a parancsnoknak, mint Bruce kapitány és Lund hadnagy.
Említettük már, hogy Bruce Ismay, a hajóstársaság ügyvezető igazgatója és Thomas Anderson,a Harland hajógyár főnöke, egyben a Titanic főtervezője is az utasok közé tartozott. Ők ketten, vagy legalábbis Bruce Ismay tudott a hajó két fő tisztjének egyre erősödő ellentétéről. Természetesen tudott. Smith Commodore azonnal jelentette főnökének azt, ami a navigációs szobában lejátszódott.
− Ne törődjünk vele, Commodore − legyintett jókedvűen Bruce Ismay, akit a bárból szólítottak ki, és ragyogó napsütésben sétált a parancsnokkal a felső sétafedélzeten. - Tudja, Sir, mint van az ilyesmi. Emberek vagyunk, nem egyformák. Nézzük el ezt egymásnak. Meg azután Sir Franklin ragaszkodik hozzá, magam sem tudom, miért. Nem szeretném, ha az elnök valamiért megneheztelne. Ön a Kék Szalag megszerzésének a híve, én is az vagyok. És mi megszerezzük a Kék Szalagot, uram!
Itt Ismay hirtelen elkomorodott. Megállt. Jobb keze mutatóujját a parancsnok köpenyének hajtókájába akasztotta. Közelebb hajolt öreg barátjához.
− Ami pedig azt illeti, hogy nem hisz a Cunard-hajók jelentésének vagy bármiféle jelzésnek, magam is helyeslem. Nem kétséges, lesznek közöttük olyanok, akik igyekeznek félrevezetni minket. Nem gondolja?
Smith komoran maga elé nézett.
− Feltétlenül, uram, feltétlenül. Rostron máris megkísérelte. De mi nem ugrunk be semmiféle ijesztgetésnek!
− Nem, kapitány − mosolyodott el újból Ismay. − Mi tudjuk, mit akarunk!
Ezzel belekarolt az öreg tengerészbe.
− Jöjjön velem a bárba, kapitány. Ott van Astor ezredes, Perichen tábornok, Guggenheim,Widner és Rothschild urak, jó egynéhány ilyen hajó kitelne a vagyonukból! Ideje, hogy megismerje őket! Gyerünk!
Ugyanakkor a Hídon Murdock és Lowe tárgyalt egymással. Murdock akkor vette át a vezénylést a harmadik tiszttől, Bruce kapitánytól. Kipihent volt, most már nyugodtabb is. Előzőleg − a szolgálat érdekében− két napig alig aludt valamit.
− Mr. Lowe, kérem, jöjjön ide − szólította meg a tájolót és a kormány állását figyelő
másodkapitányt.
A Híd szabadon álló kiugrójához ballagott, kedvenc helyére. Itt tartózkodott a legszívesebben. Végig látta a hajót, de a tengert is. Itt egyedül volt. Murdock kapitány, valljuk be, a magába merülő emberek közé tartozott.
Harold Lowe követte.
− Parancsára, uram!
− Nem gondolja, Mr. Lowe, hogy ideje lenne holnap, vagy legkésőbb holnapután mentőpróbát tartanunk? Megtette az előkészületeket?
Lowe zavartan nézett közvetlen főnökére, az elsőtisztre.
− Hm − nyögte, majd megint: − Hm!
− Kérem, Mr. Lowe, válaszoljon!
Lowe, ha nyögve is, de válaszolt:
− A commodore megparancsolta, hogy az utasok nyugalma érdekében mellőzzük a mentőpróbát. Így mondta: teljesen felesleges olyan hajón, mint a Titanic, mentőpróbát tartani.
Murdock maga elé meredt. Száját összeszorította, nem válaszolt. Elnézett az óceánra. Bármerre tekintett a szem, a végtelen tenger tárult eléje. Mindössze a távolban, jó néhány mérföldnyire tőlük - látszott füstcsík. Egy teherhajó haladt velük egy irányban. Még így is látható volt, hogy az óriás hajó gyorsabban halad, és rövid idő múlva a füstcsík mögöttük lesz, majd eltűnik.
Felnézett a kéményekre. A kiáramló és égnek törő füstoszlopok azt bizonyították, hogy a kazánok teljes kapacitással dolgoznak.
Majd ennyit mondott beosztottjának:
− Köszönöm, Mr. Lowe. Úgy tudom, két őrséget kihagyott. Kérem, menjen pihenni. Ha szükségem lesz önre, hívatom.
Lowe tisztelgett.
Kutyasétáltatók a fedélzeten
Murdock rákönyökölt a szélvédő korlátjára. Egyedül maradt. A Híd hatalmas építménye, a fedett vezénylőállás, odalent a gigantikus hajóorr, a séta− és rakodófedélzet, a hajó közepén a hatalmas vasárboc − nem először nyűgözte le. A ridegnek látszó ember szíve ilyenkor hevesebben dobogott. Szerette a hajót − mint minden hajót.
Ezt féltette is, úgy lehet, mindegyiknél jobban.
A fedélzeteken nyüzsögtek az utasok. Napoztak, heverőkön, összecsukható székeken üldögéltek, sétáltak”, a korlátokra könyököltek, s ugyanazt nézték, amit a parancsnok helyettes − a végtelen tengert.
Murdock összehúzta a szemöldökét.
A Híd kiugrójáról − hátrafelé − lelátott a távírófülkéhez. Tíz-tizenkét éves fiú támaszkodott a nyitott ajtóhoz, nevetgélve beszélt valamit, nem kétséges, hogy az egyik távírásznak. Murdock szemöldökrángatása jogosnak volt mondható. A távírófülke ajtaján − üveglap alatt − aranyozott betűk hirdették: „Belépni tilos. Beszélgetni tilos. Tilos a távírászokat zavarni. ”
Már éppen magához akarta inteni az egyik szolgálatos matrózt, hogy leküldje, amikor kilépett a távírófülke ajtaján Bride távírász. Megveregette a fiú vállát, valamit mondott is neki, amin jót nevettek, majd kezet fogtak. Vagy még inkább − kezet ráztak.
Murdock elfordult. Apa volt ő is, két fiú apja, és eszébe jutottak a gyerekek. Ha itt lennének, talán ők is a távírószoba előtt leskelődnének. Az is lehet, hogy nagyobb tekintély lenne előttük a távírász, mint a hajóskapitány.
És ha már megláttuk ezt a jelenetet, nézzük csak meg, mi is történt azokban a percekben a hajószikratávíró állomása előtt.
Harold Bride volt szolgálatban. Leadta az összegyűlt táviratokat, amiket az utasok küldtek Amerikába vagy vissza Európába. Utána összeköttetést keresett azokkal a hajókkal, amelyek viszonylag közel voltak hozzájuk. Megérdeklődte az időjárást, közölte ő is anavigációs fülkéből leküldött adatokat, végül legkedvesebb szórakozására tért át: „beszélgetni”Thomas Cottammal!
A Carpathia menetrend szerint haladt, az egynapos előnyből eddig nem sokat sikerült elhódítania Titani gépeinek. Mindenesetre jóval közelebb került volna az óriás hajó a Cunard-személyszállítóhoz, ha annak parancsnoka nem úgy intézkedik, hogy délebbre térnek, elkerülve ezzel Új-Fundland veszélyes vizeit.
− Így rendelkezett Rostron parancsnok − közölte Thomas Cottam.
− Cap Race nem jelent jeget − válaszolta Harold Bride.
− Mindegy, Rostron óvatos ember − tudatta Cottam.
− Jól haladtok?
− Pompásan.
− Nagy a muri a hajón?
− Gondolhatod! Ennyi ember! És mennyi gazdag ember!
Ekkor vette észre Bride, hogy egy gyerek les be a belső üvegezett ajtón. (A külső
deszkaajtót, a jobb világítás érdekében, kirögzitették. ) A gyerek elmosolyodott, beintett. Jóképű, pisze orrú, széles szájú fickó volt, nem több tizenkét évesnél.
Bride visszaintett, hogy helló, majd amikor végzett, és kikapcsolta adóját, csak a vételt hagyta áram alatt, odalépett az ajtóhoz. Szerette az ilyen süvölvényeket, megtette nemegyszer, amikor odahaza volt, hogy kiment a közeli grundra, és beállt az utca gyerekei közé futballozni. Nos, a srácszabályos „labdarúgótípus” volt.
− Akarsz valamit, boy? − nyitotta ki az ajtót Bride.
− Nem − mosolygott a fiú, hálásan, amiért nem zavarták el. − De nem is lehet, mert olvastam a külső ajtón, hogy a távírászokat nem szabad zavarni. Menjen is menten vissza, nehogy azt mondják,hogy beszélgetett velem.
Erre Bride kilépett a fülkéből, megveregette a fiú vállát − ezt látta Murdock elsőtiszt −, és nevetve mondta:
− Ha nem megyek, akkor én leszek a bűnös. És ha így van, fogjunk kezet, legyünk barátok. Bride a nevem, Harold Bride távírász, egyben volt labdarúgó. A fiú nyújtotta a kezét.
– Jan Kovalce. Én is focista vagyok. A Blackborn Rovers a kedvenc csapatom.
Bride csodálkozott:
− Fura neved van. Pedig jól beszélsz angolul.
− A szüleim csehek, Prágából valók. Én is ott voltam egy évig a nagyápáméknál. Most megyek haza, Bostonba. Ott lakunk.
− Egyedül vagy? − csodálkozott a távírász.
− Egyedül hát! − büszkélkedett Jan. − Tizenegy múltam!
− És nem félsz? Jan nevetett.
– Nem én! Tudja, hol a szállásmester irodája? H fedélzet. Ott az én kabinom is, a 35-ös. Négyen vagyunk a kabinban, férfiak.
Bride kacagni kezdett.
− Férfiak!… Talán tudod, hogy a H fedélzet utasainak ide nem szabad feljönni! Errefelé csak az előkelőségek tartózkodhatnak!
Ezen meg Jan Kovalce nevetett nagyot.
− A bácsi is előkelőség?
− De mennyire! A hajó egyik előkelősége.
Jan Kovalce nagyot nyelt, mint aki óriásit készül mondani. Mondta is:
− Én is az szeretnék lenni, hajótávírász!
− Hohó, és nem fedélzeti tiszt?
− Nem, távírász − bólintott konokul a gyerek. − Nagy dolog az, hogy megnyomok egy gombot, és választ kapok a világból!
Bride meghatódott. Ő is, mint minden új szakmáért rajongó ember, örült, ha olyannal találkozott, aki bámulja a mesterségét.
− Hát ez bizony, nagyszerű! Mondok valamit, tudsz csendben maradni?
Jan intett.
− Tudok!
− Nos, akkor gyere be ide hozzám. Tilos, ugyan, de majd csak megbocsátják, ha rájönnek. Befelé!
Így kötött barátságot egymással a Títanic másodtávírásza és Jan Kovalce, az egyedül utazó kislegény. Ettől kezdve − Bride déli szolgálatának idején − Jan megjelenhetett a „varázskabinban”. Leült a láda szélén, s figyelt. Áhítattal, csodálkozva. Mivel okos, értelmes gyerek volt, aránylag gyorsan felfogta Marconi nagy találmányának lényegét, az elektromosság nyújtotta lehetőségeket, a szikratávíró működését, az óceánon úszó hajók üzenetváltását, a világgá röpített táviratokat, az időjárást jelző
állomások tudósításait.
Mindezekből megtudhatták, milyen hajók jönnek Amerikából, vagy mennek Amerika felé,melyek haladnak közel és távol; ami csak a hajósember számára jelentett érdekességet. Jan egyre inkább a hajósok közé számította magát.
− A főnököm derék fickó − mondta a távírász a fiúnak. − Jóban vagyunk egymással, majd megmondom neki, hogy van egy barátom, akinek bejárási engedélyt adtam. Van egy másik is, de az a hajóhoz tartozik. Jelzőmatróz, majd megismered. Időnként benéz hozzánk, ha engedi az ideje, De ha tiszt jön vagy hasonló, akkor állj ide a szikratávíró szekrénye mellé, elrejt, mint a majmot a dzsungel lombja.
Jan hálásan pislogott új barátjára.
Álmában se kívánt volna más barátot s más zugot, ahol eltölthette napja nagy részét. És ez az öröm még nagyobb lett, mikor megismerkedett John Fleet jelzőmatrózzal, aki sorsát több évtizede a tengerhez kötötte, sokféle hajón szolgált, vitorlástól a nagy utasszállítókig, és szívesen beszélt, de még szívesebben büszkélkedett a Titanickal.
Ő is úgy járt, mint sok idősebb, családjától hosszú időre elszakadt férfi, aki az értelmes gyerekben egy kicsit a saját fiát, gyerekét látja. Fleet szíve is megdobbant, amikor megtudta, hogy a fiú egyedül utazik, s a szülők egy esztendő után látják majd meg a New York-i kikötőben.
− Mielőtt partot érünk − mondta titkolódzva a fiúnak Fleet, amikor éppen a horgonyszerkezetet mutatta meg a hajóorrban − s jut idő rá, felviszlek az árbockosárba!
Jan, elszédülve az ígérettől, összecsapta a kezét.
− Lehetséges lesz, uram? Ha elmondom Bostonban a pajtásaimnak, nem hiszik el!
− Akár hiszik, akár nem − megtesszük. Ha John Fleet valamit ígér, jegyezd meg, az nembuborék! De erről hallgass még a cimboráim között is, mert tudod: az ördög mindig ott bújkál közöttünk, hogy meghiúsítsa terveinket.
Mert Jan legalább olyan bejáratos lett a jelzőmatrózok kabinjába, mint a távírószobába. Tátott szájjal hallgatta beszélgetéseiket múltbeli kalandjaikról, mostani élményeikről. A tisztekről, akiket becsültek, és azokról, akiket sehogyan sem szíveltek.
Itt tudta meg, hogy az „első tisztre fel kell nézni, mert az nemcsak jó tengerész, de híres bálnavadász is volt”.
− Bizony, fiam, Mr. Murdock legalább száz bálnát szigonyozott meg életében, de az is lehet,hogy többet! − dicsekedett az első tiszttel Banks matróz, Fleet kabintársa. − Ha elmégy mellette, vedd le a sapkádat! És ha nem viszonozza köszöntésedet, akkor is légy büszke, hogy ilyen embert üdvözölhetsz!

(Folytatjuk)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése